Algemene voorwaarden

1. Algemeen

De volgende Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle, ook toekomstige, koopovereenkomsten, leveringen en andere diensten van Holigomed AG, Luzernerstrasse 13, CH-6403 Küssnacht am Rigi (hierna “Holigomed”) tegenover haar zakelijke klanten, voor zover niet uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt.

2. Toepasbaarheid

Onze verkopen en diensten worden uitsluitend afgehandeld in overeenstemming met deze voorwaarden. Het plaatsen van een bestelling impliceert dan ook de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze voorwaarden door de koper. Geen enkele bijzondere voorwaarde, met uitzondering van een formele schriftelijke instemming van de verkoper, kan tegen de algemene voorwaarden geldig gemaakt worden.

3. Beeindiging  van het contract

Alle bestellingen moeten worden geplaatst per brief, e-mail, fax of rechtstreeks bij Holigomed of onze partners. Een definitieve bestelling kan niet worden geannuleerd, anders wordt de volledige prijs van de apparatuur bij de koper in rekening gebracht en is deze onmiddellijk verschuldigd. In geval van verslechtering van de betalingscapaciteit van de koper of indien zij redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de koper niet in staat zal zijn de prijs op de overeengekomen vervaldata te betalen, behoudt Holigomed zich niettemin het recht voor een lopende bestelling te annuleren, zelfs indien deze definitief is, dan wel een serieuze garantie of betaling te eisen vóór levering. Onder betaling wordt verstaan de ontvangst van het factuurbedrag.

Indien de klant of het bedrijf vooruitbetaling eist, is de aanvaarding van de bestelling afhankelijk van tijdige betaling.

Het aanbod van Holigomed is uitsluitend gericht op zakelijke klanten.

4. Leveringsvoorwaarden

De levering geschiedt hetzij door rechtstreekse overhandiging van het apparaat aan de koper, hetzij door overhandiging aan een bezorger of een expediteur in de bedrijfsruimten van de verkoper.

5. Leveringsdata

5.1 – De leveringstermijnen worden zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding of annulering van bestellingen, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Holigomed. Holigomed is gerechtigd tot gehele- of gedeeltelijke leveringen. Holigomed kan van haar leveringsplicht ontheven worden in geval van overmacht of in geval van een toevallige gebeurtenis zoals gebrek aan mankracht, politieke gebeurtenissen, onregelmatigheden in de aanvoer van grondstoffen, onderbreking of vertraging van het vervoer, enz., ongeacht of deze gebeurtenissen Holigomed of haar leveranciers betreffen. In dergelijke gevallen is Holigomed gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en de overeengekomen termijnen te verlengen, dan wel de contracten te beëindigen.

5.2 – In ieder geval kan slechts op tijd  worden geleverd indien de koper aan zijn verplichtingen jegens Holigomed heeft voldaan.

6. Kosten en risico’s in verband met de levering

Het is de verantwoordelijkheid van de geadresseerde om bij aankomst van de goederen alle controles uit te voeren, de schade mee te delen en, indien nodig en binnen de wettelijke termijnen, de schade geldend te maken ten aanzien van de vervoerder. In geval van een probleem dient de klant Holigomed binnen 24 uur na ontvangst van de goederen per e-mail op de hoogte te stellen: info@holigomed.com.

7. Ontvangst

Onverminderd de bepalingen betreffende de vervoerder, moeten klachten betreffende klaarblijkelijke gebreken of de niet-overeenstemming van de geleverde apparatuur met de bestelde apparatuur of met de leveringsbon binnen 8 (acht) dagen na de levering van de apparatuur worden ingediend. Na deze termijn kunnen geen klachten dienaangaande meer in behandeling worden genomen.

8. Garantie

Holigomed geeft 2 jaar garantie op nieuwe apparaten vanaf de datum van levering. Tijdens de garantieperiode worden apparaten die materiële gebreken of defecten vertonen, naar goeddunken van Holigomed gerepareerd of vervangen. De productaansprakelijkheid voor schade die de eindgebruiker lijdt ten gevolge van een product met gebreken, berust bij de respectieve fabrikant van het product.

Er wordt geen garantie gegeven voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, een val of andere krachtsinwerking.

Reparatiekosten buiten de garantie zullen worden geoffreerd door middel van een kostenraming.

9. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Elk verzoek om toepassing van de contractuele garantie is slechts ontvankelijk indien het schriftelijk wordt gedaan en indien de koper aan zijn financiële verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan. Defecten en beschadigingen veroorzaakt door normaal gebruik, invloed van buitenaf, onjuiste installatie, openen en ingrepen van derden in het apparaat, vallen niet onder de garantie.

Holigomed aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de toetsing aan het mededingingsrecht van de in het reclamemateriaal gedane uitspraken. Laat deze voor gebruik controleren door een advocaat.

10. Prijs

De apparaten worden geleverd tegen de prijs die geldt op de dag van de bestelling. De prijzen zijn inclusief de wettelijke BTW af magazijn.

11. Betalingsvoorwaarden

Tenzij anders overeengekomen, dienen alle betalingen te geschieden op de op de factuur vermelde rekening. Transportkosten zijn voor rekening van Holigomed of de klant, afhankelijk van de offerte.

12. Eigendomsvoorbehoud

De verkoper blijft eigenaar van de apparatuur tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. De vordering tot afgifte van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen vormt noch een ontbinding noch een verbreking van de koopovereenkomst.

De vordering tot afstand doen kan door de verkoper worden ingesteld indien de koper een van zijn verplichtingen niet nakomt en indien de verkoper redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de koper niet in staat zal zijn de overeengekomen vervaldata in acht te nemen. Alle kosten in verband met de vordering tot teruggave van de goederen of van hun prijs zijn uitsluitend ten laste van de Koper. Holigomed is gerechtigd om zonder medewerking van de afnemer alle formaliteiten te verrichten die nodig zijn om haar eigendomsaanspraak geldend te maken. In het bijzonder heeft zij het recht het eigendomsvoorbehoud zonder tussenkomst van de klant in het desbetreffende register te laten inschrijven.

13. Gegevensbescherming

Holigomed wijst erop dat de in het kader van de sluiting van het contract geregistreerde gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt voor nakoming van de uit het koopcontract voortvloeiende verplichting. De gegevens die nodig zijn voor de dienstverlening en de uitvoering van het contract kunnen ook worden doorgegeven aan dienstverlenende partners in opdracht (bv. logistieke bedrijven, servicepartners, incasso bedrijven), ook in het buitenland in landen die mogelijk geen gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming kennen. Door in te stemmen met deze AV, stemt de klant in met dit gebruik van gegevens.

14. Software

Op software die door Holigomed is geleverd, maar niet door Holigomed zelf is vervaardigd, is het auteursrecht van toepassing. Voor producten met licentieovereenkomsten aanvaardt de klant de desbetreffende licentievoorwaarden op het ogenblik van de aankoop. Tegen Holigomed of de fabrikant kan geen aanspraak worden gemaakt op vergoeding van daaruit voortvloeiende en mogelijk gederfde inkomsten, aanspraken op schadevergoeding of andere vorderingen.

15. Plaats van uitvoering / plaats van jurisdictie / toepasselijk recht

Alle contracten worden beheerst door het Zwitserse recht, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De plaats van uitvoering voor alle verplichtingen die voortvloeien uit contractuele relaties is de plaats van jurisdictie voor alle geschillen de maatschappelijke zetel van Holigomed AG.

16. Gedeeltelijke ineffectiviteit

Mochten afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet effectief zijn, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

17. Wijzigingen van de algemene voorwaarden

Holigomed behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in haar website, regels en voorschriften, voorwaarden en bepalingen inclusief deze AV. De AV die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing op de bestellingen.